طراحی لباس و الگوسازی مین نور - واحد23

 مین نور

عنوان ایدهطراحی لباس و الگوسازی مین نور

صاحب ایده: خانم شیما نصیری

این تیم با اعلام امادگی در راستای عقد قرار داد و همکاری با ارگان های خصوصی و دولتی برای طراحی لباس و الگو ساری و برش کاری است

مزیت های این تیم شامل : الگوسازی انواع لباس های ضخیم ، لباس شب، شلوار و بچگانه و  برش کاری انواع پارچه ها است

و همچنین آماده طراحی لباس متناسب با در خواست شما می باشد.

افتخارات ،دستاوردهای کسب شده و عملکرد 

 همکاری با آموزشگاه لاله، مجموعه فروشگاه های آی ما

راه های ارتباطی با ما:

E-mail:Sh.nasiri79@gmail.com
_instagram: Shimanaa