ضوابط و معیارهای پذیرش در مرکز منش

مدت زمان استقرار در منش:

1-دوره شکوفایی دوره ای حداکثر 3 ماهه است.درصورت موفقیت در این دوره مقدماتی، واحدهای نوپا می توانند متقاضیان درخواست ورود به مرحله نوآوری باشند.

2-دوره های نوآوری بین 3 تا 6 ماه به طول می انجامد.

تبصره1 : حداکثر مدت استقرار در دو دوره فوق مجموعا" 9 ماه می باشد. این زمان با تصویب شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز تا یک سال قابل تمدید می باشد