بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان جناب آقای حسنی در تاریخ 1401/05/26 از مرکز رشد صنایع فرهنگی - خلاق جهاد دانشگاهی زنجان

تصاویری منتخب از بازدید مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان جناب آقای حسنی در تاریخ 1401/05/26 از مرکز رشد صنایع فرهنگی - خلاق جهاد دانشگاهی زنجان