بازدید میهمانان محترم، جناب آقای دکتر اکبری دستیار دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و آقای دکتر آقا بابا معاون امور استان ها در شورای فرهنگ عمومی کشور و اعضای هیئت همراه از مرکز رشد جهاد دانشگاهی واحد زنجان

بازدید میهمانان محترم، جناب آقای دکتر اکبری دستیار دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و آقای دکتر آقا بابا معاون امور استان ها در شورای فرهنگ عمومی کشور و اعضای هیئت همراه از مرکز رشد جهاد دانشگاهی واحد زنجان
🔸 تاريخ : 1401/06/13