• نحوه ارائه ایده و تکمیل پاورپوینت

  مشاهده 1400/06/09 10:0:55
 • اصول و شیوه تدوین بوم کسب و کار

  مشاهده 1401/04/23 9:5:30
 • نحوه ارائه ایده و تکمیل پاورپوینت

  مشاهده 1401/04/23 9:21:36
 • آشنایی با اصول و شیوه های راه اندازی کسب و ک

  مشاهده 1401/04/23 11:51:7
 • آشنایی با اصول و شیوه های راه اندازی کسب و ک

  مشاهده 1401/04/23 11:53:45
 • آشنایی با اصول و شیوه های راه اندازی کسب و کا

  مشاهده 1401/04/23 11:57:30
 • وبینار تهیه و تدوین بوم کسب و کار

  مشاهده 1401/06/06 14:16:17