کسب پروانه انتشار پایگاه خبری تریبون زنجان توسط آقای امید کمالی مدیرعامل تیم رسانه ایی سایت زنجان