نمایشگاه هفته پژوهش از 1400/09/21 الی 1400/09/23

تصاویری منتخب از نمایشگاه هفته پژوهش از 1400/09/21 الی 1400/09/23 در نمایشگاه بین المللی کاسپین